Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat je als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. House of Harmony stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. House of Harmony biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

Toepassing van de informatie op de website van House of Harmony is voor eigen risico. Alle kennis, producten en activiteiten die worden aangeboden kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd je huisarts of specialist en verifieer zelf of een mogelijke interactie nadelig kan uitpakken voor je.

House of Harmony streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. House of Harmony wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. House of Harmony aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

De producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met House of Harmony te mogen claimen of te veronderstellen.

Hoewel House of Harmony alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt House of Harmony geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door House of Harmony worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van House of Harmony dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door House of Harmony onderhouden en House of Harmony heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. House of Harmony geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij House of Harmony dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van House of Harmony.

Virussen

House of Harmony garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Winkelwagen
Scroll naar boven