Privacyverklaring

Via onze website www.houseofharmony.info verzamelen wij persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. House of Harmony acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij vermelden duidelijkĀ metĀ welke doeleindenĀ wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onzeĀ verzameling van persoonsgegevensĀ beperkenĀ tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaats
  • Telefoonnummer
  • Email
 • Wij je eerstĀ vragen om uitdrukkelijke toestemmingĀ om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemenĀ om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren omĀ jeĀ persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wij jouw persoonsgegevensĀ nooit voor commerciĆ«le doelstellingenĀ ter beschikking stellen aan derden.

House of Harmony is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-02-2020.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ā€˜juridische grondenā€™ we hebben om je gegevens te gebruiken. Wij hebben je gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen jou en House of Harmony, zoals je aankoop, je recht op deelname of recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen/Plek reserveren
 • Bezorging
 • Retour
 • Contact met ons

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ā€˜gerechtvaardigd belangā€™. Dat betekent dat wij al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken wij altijd aan je privacy! Dit geldt voor:

 • Klant- en productreviews
 • Contact met ons
 • Bezoek van de website (www.houseofharmony.info)
 • Je account
 • Nieuwsbrief en e-mailcorrespondentie
 • Acties
 • Social Media
 • Persoonlijk advies

Soms kun je ook zelf toestemming geven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Wij geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, externe verkoopkanalen, IT-dienstverleners, partijen die reviews verzamelen, ten behoeve van e-mail en mailingslijsten en de administratie van House of Harmony.

BEZORGPARTNERS

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw bestelling bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Om de bestelling via PostNL te kunnen versturen maken wij gebruik van Sendcloud. Voor beide diensten zijn wij genoodzaakt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens te delen. PostNL en Sendcloud gebruiken deze gegevens alleen te behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

BETAALPARTNERS

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments, Ideal en Paypal. Zij verwerken ook jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Je gegevens worden ook niet langer bewaart dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Bij pinnen op locatie maken bij gebruik van het platform Sumup. Ook deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

IT-DIENSTVERLENERS

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Jouwweb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden automatisch ook met deze partij gedeeld. Zij hebben toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van een overeenkomst die wij met hen hebben gesloten om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouwweb en Gmail. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroļ¬€en om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouwweb en Gmail hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Voor meer informatie over de manier waarop de andere derde partijen met jouw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij naar de privacyverklaring van Jouwweb en Gmail.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ā€˜unsubscribeā€™ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieĆ«n die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

ADMINISTRATIE

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Derde partijen gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ALGEMEEN DOEL GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan House of Harmony op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met ļ¬scaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantproļ¬el bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantproļ¬el en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieƫn van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieƫn van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Dit kun je zelf doen via je persoonlijke account. Of indien je geen account hebt kunt je een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieƫn van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van House of Harmony. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieƫn van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of proļ¬ling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

COOKIES

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieĆ«n (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ā€˜cookieā€™ genoemd) gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • de bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en

De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

House of Harmony

Asdonkseweg 1

5735 SP Aarle-Rixtel

Nederland

T 06-26891572

E info@houseofharmony.info

Contactpersoon voor privacyzaken

Alexandra van Heijst

E info@houseofharmony.info

Winkelwagen
Scroll naar boven